Krajowe programy operacyjne

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 to narzędzia finansowe w postaci sześciu krajowych programów operacyjnych, wśród których znajdują się dodatkowe rozdania dla Polski Wschodniej, czyli województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Poszczególne programy adresowane są do konkretnych przedsięwzięć, z jednoczesnym określeniem podmiotów, które mogą skorzystać z tego typu narzędzi.

Dotacje z Funduszy Europejskich są przydzielane w ramach następujących programów pomocowych:

a) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – jest to największym w historii Unii Europejskiej program pomocowym, realizowany wyłącznie na obszarze jednego kraju. Wysokość środków unijnych przeznaczonych na realizację tego programu wynosi prawie 28 miliardów euro.

b) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - to program, z którego mogą skorzystać przede wszystkim podmioty planujące realizację projektów innowacyjnych, dotyczących badań i rozwoju, nowoczesnych technologii oraz inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Programy operacyjne

c) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – program ten stanowi wyraźną i wymierną odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE postawiła Strategia Europa 2020. W grupie wspomnianych wyzwań znajdują się: uczynienie z Europy atrakcyjniejszego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacyjnych pomysłów, a także zwiększanie liczby trwałych miejsc pracy, w szczególności dla osób młodych i niepełnosprawnych. Założenia Strategii oraz cele polityki spójności krajów unijnych zostały stworzona w taki sposób, by ułatwić rozwój kapitału ludzkiego i społecznego oraz odpowiednią politykę demograficzną, czego efektem będzie pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy, a także wsparcie wzrostu konkurencyjności gospodarki.

d) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – w ramach tego programu są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej, czyli województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wsparcie finansowe przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą, zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych oraz zwiększające atrakcyjność turystyczną tego obszaru.

e) Program Operacyjny Polska Cyfrowa – program ten dotyczy projektów, które wspierają rozwój cyfryzacji Polski na płaszczyźnie administracji, edukacji oraz zdrowia. Środki unijne można przeznaczyć na budowę i rozwój e-usług publicznych, digitalizację zasobów, a także przedsięwzięcia zmierzające do zwiększenia kompetencji cyfrowych w polskich szkołach.

Kategorie: Dotacje UE,