6. spotkanie ponadnarodowe dla projektu europejskiego "Certyfikacja kobiet w trudnej sytuacji życiowej w odległych rejonach"

W dniach 10-11 grudnia 2013 r. w Krakowie zmaterializowało się 6. spotkanie ponadnarodowe dla projektu "Certyfikacja kobiet defaworyzowanych w obszarach oddalonych" (CEDIWORES). Projekt realizowany jest w ramach programu LDV - Transfer Innowacji.

Podstawową grupę docelową projektu stanowią kobiety z obszarów oddalonych, które mają mniejsze możliwości integracji zawodowej. Projekt ma na celu zapewnienie tym kobietom możliwości rozwoju i uznania ich nieformalnie nabytych umiejętności i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, a jednocześnie ma ułatwić im wejście na rynek pracy poprzez instytucjonalizację europejskich standardów certyfikacji.

Głównym tematem spotkania było omówienie wyników procesu certyfikacji, który został opracowany w każdym z krajów partnerów projektu. Certyfikacja miała na celu ocenę wykształcenia i przygotowania zawodowego kandydatów, zwracając szczególną uwagę na kwalifikacje i umiejętności nabyte w nieformalnych procesach kształcenia lub poprzez doświadczenie zawodowe. Ponadto, partnerzy omówili różne działania i akcje upowszechniania i wykorzystywania, podczas gdy skupili się również na raporcie z postępów i informacji zwrotnej, która została dostarczona. Wreszcie, partnerzy przeszli do omówienia ostatnich aspektów związanych z raportem końcowym i przeszli przez wszystkie dokumenty, które są wymagane w raporcie końcowym.

W spotkaniu z ramienia Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczył dr Anastasios Vasiliadis, obecni byli również przedstawiciele z Polski, Włoch, Finlandii i Hiszpanii.


Projekt jest współfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej i realizowany w ramach projektu Leonardo da Vinci, Transfer innowacji europejskiego programu "Uczenie się przez całe życie".

Niniejsza publikacja zobowiązuje jedynie jej redaktora. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w dokumencie.


Kategorie: Dotacje UE,