Dlaczego dobry projekt unijny wymaga dobrego kierownika? cz. III

Zadania jakie ma wykonywać kierownik projektu są najczęściej szerokie i mogą związane być bezpośrednio ze specyfiką działalności, którą będzie zarządzał. W przypadku małych projektów, gdzie mamy niewielką liczbę pracowników, kierownik w większym zakresie będzie realizował działania merytoryczne, podczas, gdy w dużych projektach, które są złożone ograniczyć się może do delegowania zadań różnym członkom zespołu. Dlatego kierownik projektu również ma różne zadania, które musi odpowiednio realizować.

Odpowiadać będzie za budowanie zespołu oraz jego motywowanie do wykonywania zadań projektowych. Powinien określić te zadania i podzielić między członków zespołu. Zakres merytoryczny projektu musi być zawsze nadzorowany przez kierownika, nawet jeśli więcej osób będzie przy projekcie pracować. Trzeba doprowadzić do podejmowania decyzji kluczowych dla projektu właśnie przez kierownika, który powinien mieć największa wiedzę, w tym zakresie którego projekt będzie dotyczył.

Zadaniem kierownika będzie kontaktowanie się z instytucją, która przyznaje unijne fundusze i będzie się zawsze zajmować nadzorowaniem realizacji tego projektu. Kontrolować należy również harmonogram i prowadzić nadzór nad tym czy kolejne punkty są wykonywane terminowo. Zarządzenie ryzykiem i dokumentowanie wszystkich prac będzie sprawą kluczową, która zdecyduje o tym czy dany projekt będzie dobrze wykonywany i zrealizowany na wysokim poziomie.

zadania kierownika projektu ​Prowadzenie zamówień w sposób konkurencyjny oraz dokumentowanie tego procesu, by rozliczyć się z instytucjami, które przyznają te środki. To tylko szerokie wyliczenie tych zadań, które zawsze do wykonywania będzie miał kierownik projektu. W rzeczywistości jest to osoba, która ma wiele do wykonania i tym samym całkowicie przejmuje kontrole nad projektem. W związku z tym powinien posiadać szeroką wiedzę z różnych dziedzin, jeśli ma dobrze zająć się tym projektem, który będzie realizowany. To on musi zarządzać projektem, dlatego wiedza merytoryczna na jego temat jest także bardzo ważna. Zakres zleconych prac będzie wymagał także odpowiedniej wiedzy menadżerskiej oraz istotnego doświadczenia w zakresie realizowania podobnych prac, by przy każdym projekcie kierownik mógł się wykazać skutecznością.